Producenci
Zwroty i reklamacje

Prawo odstąpienia od Umowy przez Klienta będącego Konsumentem

 1. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od zwartej na odległość Umowy, bez podawania przyczyny, na zasadach opisanych w Ustawie o prawach konsumenta. Termin do odstąpienia od Umowy rozpoczyna bieg od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Termin uważa się za zachowany, jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zdarzenia opisanego w ust. 1 Klient dostarczy Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu umowy - Pobierz formularz , oraz formularz reklamacji - pobierz formularz
 3. Oświadczenie może zostać wysłane na adres siedziby Sprzedawcy tj.Uni Platinum Sp. z o.o. Sp.k.  Janki, Al. Krakowska 44, 05-090 Raszyn, dostarczone osobiście
 4. Klient może skorzystać z dostępnego wzoru formularza odstąpienia, który stanowi załącznik do Regulaminu (uwidoczniony na ostatniej stronie Regulaminu). Skorzystanie z udostępnionego wzoru Regulaminu nie jest obowiązkowe.
 5. W przypadku gdy Klient prześle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta Umowę uważa się za nie zawartą.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), a w każdym przypadku nie później niż 14 dni roboczych od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.
 8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Jeżeli Klient skorzystał z Towaru w sposób, który wykracza poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania, ponosi w wyniku tego odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będącego przedmiotem Umowy.
 11. W przypadku odstąpienia od Umowy Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. W takim przypadku Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 

Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługujące Klientowi będącemu Konsumentem

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. Termin uważa się za zachowany, jeżeli w ciągu 14 dni roboczych od dnia zdarzenia Klient dostarczy Sprzedawcy  formularz reklamacji - pobierz formularz
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu,  listownie, bądź osobiście, na adres: UNI PLATINUM SP. Z O.O. SP.K. Janki, Al. Krakowska 44, 05-090 Janki.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie  14 dni roboczych. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuję się do złożonej reklamacji w wyżej wskazanym terminie, poczytuje się, że uznał reklamację.
 4. W przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o jego dostarczenie na adres siedziby Sprzedawcy. Koszty dostarczenia Towaru ponosi Kupujący. Dostarczenie Towaru nie ma wpływu na bieg terminu wskazanego w ust. 3 oraz nie narusza prawa Klienta do żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Towaru i ponownego jego zamontowania po usunięciu wady lub wymianie na wolny od wad.
 5. Klient, w razie stwierdzenia, że Towar ma wady, jest uprawniony do złożenia oświadczenia zawierającego żądanie obniżenia ceny bądź złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Sprzedawca nie ma prawa do wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo gdy Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi jego wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady.
 6. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do stanu zgodnego z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również: żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, żądać usunięcia wady.
 9. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 10. W przypadku, gdy wadliwy Produkt został zamontowany, Klient może żądać od Sprzedawcy jego demontażu i ponownego zamontowania po usunięciu wady lub dokonaniu wymiany na wolny od wad, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę sprzedanego Towaru albo może żądać od Sprzedawcę zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny sprzedanego Towaru. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę, Klient jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
 11. Koszty wymiany lub naprawy Produktu, z zastrzeżeniem punktu 10 ponosi Sprzedawca.
 12. W razie odstąpienia przez Klienta od Umowy przy wykonywaniu uprawnień z tytułu rękojmi lub w razie wymiany Produkty na Produkt wolny od wad, Sprzedawca zobowiązany jest przyjąć od Klienta wadliwy Produkt.
 13. Sprzedawca jest zobowiązany ustosunkować się do złożonego przez Klienta oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, żądania wymiany Towaru na wolny od wad lub żądania usunięcia wady, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta. Po bezskutecznym upływie tego terminu uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Klienta.
 14. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od chwili wydania Produktu Klientowi.
 15. Roszczenie Klienta o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej, niż przed upływem dwóch lat od chwili wydania Towaru Konsumentowi.
 16. W przypadku dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi, termin do wykonania innych uprawnień przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Postanowienie to odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 17. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza możliwości wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.

Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Zawartość > Strony informacyjne > Zwroty i reklamacje

Menu Szukaj więcej więcej
Waluty
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl